CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Centrum právnej pomoci – právna klinika pracovného práva je povinne voliteľný predmet, ktorý umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou priamo na pracovisku Centra právnej pomoci, a to v oblasti pracovného práva.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent po absolvovaní predmetu získa porozumenie a orientáciu, ako aj praktické skúsenosti v procese aplikácie práva, a to v priestore pôsobnosti Centra právnej pomoci v oblasti pracovného práva. Poverený pracovník Centra právnej pomoci vyberie konkrétne spisy klientov a z nich vytvorí zadania pre študenta, v ktorých má možnosť nadobudnúť základné právnické zručnosti, ako napr.:

 

  • vypracovanie právnej analýzy,
  • formulovanie právnej argumentácie,
  • vypracovanie podaní.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Centrum právnej pomoci - právna klinika pracovného práva je kapacitne obmedzená pre študentov dennej formy magisterského štúdia (pre bližšie informácie pozri MAIS).

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika bude ukončená formou priebežného hodnotenia. Na konci semestra udelí supervízor kliniky študentovi hodnotenie na základe správy o práci študenta v rámci kliniky, ktorú vypracuje poverený pracovník Centra právnej pomoci.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s povereným pracovníkom Centra právnej pomoci, ako aj po konzultácii so supervízorom predmetu v rámci fakulty.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

e-mail: aolsovska@gmail.com