CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika je zameraná na špecifické právne otázky súvisiace so zabezpečením organizovania športovej činnosti na národnej úrovni - na úrovni strešnej organizácie športu (SOŠV) a na úrovni národného športového zväzu (SFZ). Študenti sa budú podieľať na činnosti právneho referátu SOŠV a na činnosti oddelenia integrity SFZ, a to priamo v priestoroch uvedených inštitúcií.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Vrcholná národná športová organizácia zabezpečuje na každodennej fáze nielen riadne a profesionálne fungovanie svojich štruktúr a oddelení, ale tiež komunikáciu so širokou členskou základňou v podobe fyzických osôb i právnických osôb (zväzov, klubov). Agenda činnosti študenta tejto právnej kliniky bude zahŕňať získavanie právnických zručností pri riešení špecifickej matérie právneho zabezpečenia fungovania športovej organizácie, ale tiež pri riešení právnych otázok špecificky zameraných na riadenie a výkon vlastnej športovej činnosti, súvisiacej marketingovej činnosti a pri komunikácii so širokou paletou subjektov z oblasti športu.      

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Prednosť majú študenti Mgr. štúdia. V prípade vysoko motivovaných študentov Bc. štúdia sa vyžaduje absolvovanie aspoň 3 semestrov štúdia. Maximálny počet študentov v priebehu jedného semestra: 4.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika bude ukončená priebežným hodnotením na základe podaných výkonov v rámci partnerských športových inštitúcií.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základný prehľad okruhu problémov spolu s odporúčanými študijnými materiálmi a podkladmi bude študentom poskytnutý na úvodnom stretnutí na pôde našej právnickej fakulty.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA