CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom predmetu je zrozumiteľným spôsobom odovzdať študentom teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti účtovnej a daňovej právnej úpravy podnikania. Predmet ponúkne základný prehľad daňových povinností v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty  a miestnych daní a vysvetlenie ich praktického dopadu na podnikanie.  

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 

e-mail: michal.maslen@truni.sk;  michalmaslen@yahoo.com