CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika kolektívneho vyjednávania má výlučne praktický charakter, t.j. jej organizácia je zameraná na bezprostrednú aplikačnú prax v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a kolektívneho vyjednávania. Klinika nemá záväznú osnovu, ani určený rozsah potrebných absolvovaných seminárov.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Počas absolvovania kliniky sa bude študent oboznamovať s jednotlivými inštitútmi zvolenej oblasti prostredníctvom poskytovania právneho poradenstva pod dohľadom supervízora, jednotlivých základných odborových organizácií, vyhotovovať návrhy kolektívnych zmlúv na podnikovej i odvetvovej úrovni, zúčastňovať sa procesu kolektívneho vyjednávania na odvetvovej i podnikovej úrovni, vykonávať jednotlivé kompetencie zástupcov zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom namiesto v zastúpení odborových organizácií, zúčastňovať na legislatívnom procese prostredníctvom účasti v rôznych odborných právnych komisiách a pod.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika kolektívneho vyjednávania je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Spôsob hodnotenia je založený na celkovom posúdení práce a aktivity študenta počas výkonu klinického vzdelávania, výsledkom hodnotenia bude posudok supervízora o úspešnosti absolvovania kliniky študentom.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

  • TOMAN, J. - ŠVEC, M. - SCHUSZTEKOVÁ, S.: Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Praktický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

  • OLŠOVSKÁ, A. a kol.: Kolektívne pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2014.

  • TKÁČ, V.: Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady. Košice: Eduard Szattler, 2004.


(Literatúra bude poskytnutá študentovi priamo v mieste klinického vzdelávania)

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Marek Švec, PhD.

Odborový zväz KOVO

e-mail: svec@ozkovo.sk