CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Predmet „Klinika medzinárodných únosov detí“ je rozčlenený na teoretickú časť a praktickú časť. V rámci úvodnej, teoretickej časti, študenti získajú základnú bázu teoretických  poznatkov, ktorú neskôr aplikujú pri praktickej časti výučby. Praktická časť výučby sa realizuje v spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Študenti sú konfrontovaní s reálnymi prípadmi a rozhodnutiami súdov, ktoré analyzujú pod supervíziou vyučujúcich.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Okrem teoretických znalostí právnej úpravy medzinárodných únosov detí účastníci kliniky nadobudnú tiež praktické zručnosti pri vyhľadávaní zdrojov informácií, najmä medzinárodných dohovorov a prameňov práva EÚ, ako aj judikatúry súdov v online databázach. Ďalej si osvoja pravidlá pri riešení vzťahov medzi rôznymi druhmi prameňov práva, ako aj pravidlá výkladu a aplikácie prameňov práva na konkrétne prípady. Ťažiskom predmetu je práca s judikatúrou európskych súdov, prostredníctvom ktorej si študenti osvoja princípy a postup právnej analýzy praktického prípadu, ako aj pravidlá právnej argumentácie. Svoje znalosti a zručnosti sa študenti rozšíria v nasledujúcich oblastiach:

 • Právny rámec ochrany detí v medzinárodnom a európskom práve.
 • Základné koncepty právnej úpravy medzinárodných únosov detí.
 • Pramene právnej úpravy medzinárodných únosov detí.
 • Obvyklý pobyt dieťaťa.
 • Návrat dieťaťa.
 • Obrana proti nariadeniu návratu.
 • Najlepší záujem dieťaťa.
 • Mediácia prípadov medzinárodných únosov detí.
 • Analýza relevantnej judikatúry, predovšetkým Súdneho dvora Európskej. únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika medzinárodných únosov detí je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika medzinárodných únosov detí bude nastavená na priebežné hodnotenie na základe aktivity študentov na seminároch a pri riešení praktických prípadov.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná literatúra:

 

 • Heckendorn Urscheler, L., Pretelli, I., Curran, J. et all. Cross-border parental child abduction in the European Union. Study for the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE). European Union, Brussels, 2015. (str. 54 – 104 a 355 - 364) Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/studies.
 • Štefanková, N., Lysina, P. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. 622 s. ISBN 978-80-7400-351-6. (str. 471 – 480).
 • Príp. novšie vydanie: Lysina, P., Haťapka, M., Ďuriš, M. Medzinárodné právo súkromné. 2. vyd. Bratislava : C.H.Beck, 2016. 544 s. ISBN: 978-80-89603-43-5 (str. 383 – 389).
 • Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha : LEGES, 2013. 192 s. ISBN 978-80-87576-84-7. (str. 121 – 126 a 151 – 154).
 • Schuz, R. The Hague child abduction convention: a critical analysis. Oxford : Hart Publishing, 2013. 474 s. ISBN 978-1-84946-017-0. 
 • Trimmings, K. Child abduction within the European Union. Oxford : Hart Publishing, 2013. 253 s. ISBN 978-1-84946-397-3.

 

Doplnková literatúra:

 

 • Bogdan, M. Konflikt medzi Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva ohľadom medzinárodných únosov detí. In: Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov.  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015.  ISBN 978-80-8082-832-5.

 • Beaumont, P., Holliday, J. Recent developments on the meaning of “habitual residence” in alleged child abduction cases. In: Župan, M. (ed./ur.): Private International Law in the Jurisprudence of European Courts Family at Focus / Međunarodno privatno pravo u praksi europskih sudova – obitelj u fokusu. Faculty of Law J.J.Strossmayer University of Osijek, 2015. p. 37-56.

 • Sertöz, G. Parental Child Abduction in European Union in The Light of The European Court of Justice’s Judgements. In: Law & Justice Review, Volume IV, Issue 1, June 2013.

 • González Martín, N. International Parental Child Abduction and Mediation. In: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XV, 2015, pp. 353-412. México, D. F., ISSN 1870-4654. Dostupné na: http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/articl....

 • Vivatvaraphol, T. Back to Basics: Determining a Child's Habitual Residence in International Child Abduction Cases Under the Hague Convention. In: Fordham Law Review, Volume 77, Issue 6 (2009). Dostupné na:

 • http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4461&context=flr.
 • Schuz, R. The Doctrine of Comity in the Age of Globalization: Between International Child Abduction and Cross-Border Insolvency, In: Brooklyn Journal of International Law, Volume 40, Issue 1 (2014). Dostupné na:

 • http://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol40/iss1/2.   
 • Burdová, K. Medzinárodné únosy detí - čas na vlastný európsky prístup? In: Vzťah medzinárodného práva, vnútroštátneho práva a práva Európskej únie v praxi Slovenskej republiky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Dostupné na: http://www.lawconference.sk.

 • UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child. UNHCR, Geneva 2008. Dostupné na: http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf.

 • Handbook on European law relating to the rights of the child. European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.

 

Právne akty:

 

 • Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 119/2001 Z. z.).

 • Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Nariadenia Brussels II bis).

 • (Európsky) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.).

 • Zákon č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Online zdroje:

 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Martin Bulla, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

e-mail: martin.bulla@truni.sk