CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárnym cieľom kliniky je poskytnúť študentom možnosť získať praktické zručnosti potrebné pre výkon notárskej praxe.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika ponúkne priestor na zdokonalenie sa v oblasti histórie notárstva, významu funkcie notára, notárskeho koncipienta a kandidáta notára. Detailné a praktické informácie sa budú počas semestra zameriavať na notársku činnosť podľa notárskeho poriadku. 

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je otvorená pre študentov a všetky študentky Právnickej fakulty, tak bakalárskeho ako aj magisterského štúdia, najviac pre 10 študentov a študentiek. 

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika bude nastavená na priebežné hodnotenie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Ivica Hodálová, PhD.

JUDr. Peter Opatovský