CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Študent po absolvovaní predmetu získa praktické zručnosti pri riešení najmä simulovaných prípadov z vybranej oblasti občianskeho práva hmotného v súvislostiach typických pre reálne situácie. Študent nadobudne spôsobilosť vypracovávať podania vo forme vyjadrení a analýz, resp. konkrétnych právnych úkonov vzťahujúcich sa k riešenému problému, pričom pri výučbe bude kladený dôraz na formu a spôsob vyjadrovania, ktoré sú náležité pre právne podania právnych vyjadrení, aké sú základom právnych služieb advokátskej kancelárie. Organizácia právnej kliniky bude nastavená na pravidelné semináre doplnené a nadväzujúce na písomné zadania a vypracovania študentmi.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Vzhľadom na stanovený cieľ a aktivity Kliniky občianskeho práva, prípadové štúdie sa budú orientovať na konkrétnu oblasť občianskeho práva hmotného v kontexte, v závislosti od skutkových okolností (vecné práva, záväzkové právo a pod.), pričom jednotlivé cvičenia sú zamerané najmä na:

 • porozumenie skutkovým okolnostiam a ich právnej relevancii (zahŕňajúce     komunikáciu s osobami a rozbor podkladov mimoprávnej proveniencie),

 • právnu analýzu problému, identifikácia rizík a návrhy riešení na základe vlastných zistení,

 • vypracovanie konkrétneho právneho podania uzatvárajúceho simulovaný problém v mimosporovej fáze (zmluva, predžalobná výzva a pod.),

 • administratívnu stránku riešenia právneho problému, efektívnu komunikáciu právnych zistení.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika občianskeho práva je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Klinika občianskeho práva je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Právna klinika bude nastavená na priebežné hodnotenie. Sleduje sa aktivita na jednotlivých cvičeniach, prezentačná schopnosť vlastných zistení a spôsobilosť vypracovať právne podanie vo forme vyjadrenia k určitému právnemu zadaniu.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

 • Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. Bratislava: Iuris Libri, 2014, 698 s.

 • Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné 2. Bratislava: Iuris Libri, 2014, 573 s.

 • Števček, M. et al. Občiansky zákonník 1. : komentár : §1-450. Praha: C.H. Beck, 2015, xxx, 1589 s.

 • Števček, M. et al. Občiansky zákonník 2. : komentár : §451-880. Praha: C.H. Beck, 2015, xviii, s. 1587-3148.


Odporúčané právne predpisy a iné právne akty:

 

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov.

 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení nesk. predpisov.

 • Ďalšie súvisiace právne predpisy v súvislosti so zameraním konkrétneho prípadu.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho a obchodného práva

e-mail: jozef.stefanko@truni.sk