CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Získať praktické zručnosti potrebné pre prácu právnika prostredníctvom:

  • vykonávania preventívnych aktivít pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, ktoré sa najčastejšie stávajú obeťami trestných činov, najmä seniorov
  • osobného kontaktu s obeťami trestných činov a riešenia príkladov z praxe.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent bude po absolvovaní predmetu schopný zrozumiteľne sprostredkovať právne informácie laikom, vnímať súvislosti medzi jednotlivými právnymi oblasťami a prakticky uplatňovať svoje znalosti z práva. Študent si tiež prehĺbi svoje vedomosti z oblasti trestného práva zameranej na obete, zlepší si komunikačné schopnosti a prehĺbi si vnímanie etického rozmeru práva. Osvojí si hlbšie poznatky z kriminológie, viktimológie a etiológie kriminality. Navštívi Kontaktný bod pre obete na Okresnom úrade v Trnave, kde je následne možné uchádzať sa o stáž.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika bude ukončená priebežným hodnotením (plány hodín, denníky, práca s klientmi 80%, prípadová štúdia 20%).

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov