CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Práca so študentom na predmetnej právnej klinike je založená na riešení prípadov, tieto vyučujúci zadá študentom a ich súčasťou budú konkrétne úlohy na vypracovanie. Cieľom právnej kliniky je spoločná diskusia a analýza prípadu, v nadväznosti na ktorú podľa konkrétneho zadania študenti individuálne vypracujú písomnú analýzu prípadu, návrh riešenia alebo konkrétneho postupu, návrh právneho úkonu, podania na súd alebo iného dokumentu. Úlohou študentov bude vypracovať písomnosti tak, akoby ich z pozície právnika adresovali priamo svojmu klientovi, protistrane prípadne orgánu verejnej moci. Vyučujúci vyhodnotí vypracovanie zadania, vyjadrí sa k potenciálnym nedostatkom a k možnostiam ich riešenia.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na priebeh a stanovené ciele kliniky, študenti rozšíria svoje znalosti  a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

1. OCHRANA ZAMESTANCA PRED A PRI VZNIKU PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU:

 • predzmluvné vzťahy a diskriminácia,
 • uzatváranie pracovnej zmluvy,
 • zamestnávanie cudzincov (a občanov EÚ) a práca v cudzine (a v iných členských štátoch EÚ).

 

2. OCHRANA ZAMESTNANCA POČAS TRVANIA PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU: 

 • diskriminácia, šikana a whistleblowing,
 • práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

 

3. OCHRANA ZAMESTNANCA PRI A PO SKONČENÍ PRACOVNOPRÁVNEHO VZŤAHU:

 • skončenie a neplatné skončenie pracovnoprávneho vzťahu,
 • pracovný posudok a posudok o zamestnaní,
 • postup po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika ochrany zamestnancov je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Predmet sa bude hodnotiť priebežne na základe vyhodnotenia zadaní vypracovaných študentmi.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:

 • BARANCOVÁ, H. - SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2013., 598 s.

 • BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie. C. H. Beck. 2015. 1240 s.

 • BARANCOVÁ, H.: Európske pracovné právo: flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie. Bratislava: Sprint dva, 2010. 680 s.

 • BARANCOVÁ, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 374 s.

 • BARANCOVÁ, H. a kol: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb Bratislava: Sprint dva, 2011. 315 s.

 • BARANCOVÁ, H. a kol.: Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva. Bratislava: Sprint dva, 2012. 240 s.

 • BARANCOVÁ, H. Teoretické problémy pracovného práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 408 s.

 • HODÁLOVÁ, I. a kol..: Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 283 s.

 • OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 199 s.

 • TOMAN, J. Individuálne pracovné právo: Všeobecné ustanvoenia a pracovná zmluva. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. 390 s.

 • TOMAN, J. Individuálne pracovné právo: Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. 364 s.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Jakub Vojtko, PhD.

Katedra pracovného práva

e- mail: jakub.vojtko@gmail.com