CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom Kliniky penitenciárnej starostlivosti je poskytnúť študentom prehľad o formovaní teoretických a metodologických základov penológie a penitenciárnej vedy. Umožňuje spoznať históriu trestu a trestania, klasické väzenské systémy a väzenskú architektúru a vývoj väzenstva na území Slovenska. Osobitná pozornosť sa bude venovať samotnému výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, orgánom zabezpečujúcich ich výkon a všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré tvoria legislatívny rámec väzenstva ako inštitúcie.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na stanovený cieľ právnej kliniky študent zlepší svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

Penológia a penitenciárna veda. História trestu a trestania.

História väzenstva a vývoj väzenstva na Slovensku.

Účel výkonu trestu odňatia slobody.

Zbor väzenskej a justičnej stráže ako orgán zabezpečujúci výkon väzby a výkon  trestu.

Charakteristika prostredia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

Osobnostné kvalifikácie odsúdených.

Zabezpečenie práv odsúdených.

Vybrané oblasti penitenciárnej praxe napr. zaraďovanie odsúdených do práce, sociálna práca, režimová činnosť, disciplinárna právomoc a pod.

Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými.

Inštitút podmienečného prepustenia.

Kontinuita penitenciárnej a postpenitenciárnej práce.

Alternatívne tresty a možnosti ich realizácie v podmienkach Slovenska.

 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika penitenciárnej starostlivosti je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Študent bude hodnotený supervízorom právnej kliniky na základe zápočtu a vypracovanej seminárnej práce.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:

 • BECCARIA, C. O zločinoch a trestoch. Bratislava: Kalligram, s.r.o. 2009, 128 s. 9.

 • FÁBRY, A. Väznenie (História a súčasnosť). Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o. 2012, 240 s.

 • FOUCAULT, M. Dozerať a trestať. Bratislava: Kalligram, s.r.o. 2004, 312 s. 80-71.

 • ŠPANKOVÁ, J.  Resocializácia odsúdených. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o. 2014, 178 s.

 • MAMOJKOVÁ, E., NOVÁK, I. Základy penológie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006. 194.s.

 • Zákon č.475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 4/2001 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška MS SR č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby.

 • Vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.

 • ZIPS; R GR a ďalšie interné predpisy ZVJS. Podľa odporúčania vyučujúceho.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

PhDr. Radoslav Škvrnda

e-mail: radulo@gmail.com