CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom Kliniky práva verejného obstarávania EÚ je rozvíjať schopnosti študentov vo vzťahu k príprave podkladov pre právne posúdenie veci, k vyhľadávaniu a analýze právnych predpisov a judikatúry, či rozvoja ich schopností vo vzťahu  k právnej analýze sťažností pre porušenie práva EÚ. Supervízor právnej kliniky má rovnako záujem na tom, aby sa študenti oboznámili s otázkami advokátskej praxe v oblasti uplatňovania práva EÚ v oblasti práva verejného obstarávania EÚ.

Klinika práva verejného obstarávania EÚ bude realizovaná v blokoch podľa vzájomnej dohody medzi študentmi a vyučujúcimi.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Výučba predmetu je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Úvodná teoretická časť výučby sa uskutočňuje na PF TU - študenti majú možnosť:

  • pracovať s prameňmi práva EÚ, judikatúrou SD EÚ,
  • získať zručnosti pri vyhľadávaní legislatívy a judikatúry v elektronických databázach,
  • naučiť sa písať právne analýzy a získavanie informácií potrebných pre právne posúdenie prípadu.

Praktická časť výučby bude spočívať v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie SR so sídlom v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou vyučujúcich, budú spracovávať teoretické posudky zamerané na oboznámenie sa s rozhodovacou prácou Úradu a posúdenie problémov vyplývajúcich z implementácie práva EÚ v oblasti verejného obstarávania a aplikácie práva EÚ v konkrétnych prípadoch. Praktická časť bude prebiehať aj formou domáceho riešenia úloh a zadaní, vrátane tímovej práce.

 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika práva verejného obstarávania EÚ je kapacitne obmedzená pre študentov dennej formy magisterského štúdia (pre bližšie informácie pozri MAIS).

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika práva verejného obstarávania EÚ je nastavená na priebežné hodnotenie, ktoré pozostáva z hodnotenia písomných právnych analýz a ústneho preskúšania vedomostí v rámci konkrétnej prípadovej štúdie vrátane práce s prameňmi práva a judikatúrou.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Povinná literatúra:

 

  • KARAS, V. – KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, C.H. Beck, Praha, 2012.

  • VARGA, P.: Fundamentals of European Union Law Constitutional and Institutional Framework. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, s.r.o.. Plzeň 2011.

 

Povinné právne texty:

 

  • Zmluva o Európskej únii.

  • Zmluva o fungovaní Európskej únie.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Viliam Karas, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

e-mail: karas@maplefish.sk