CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárny cieľ Kliniky racionálneho rozhodovania vychádza z predpokladu, že po absolvovaní predmetu si študent osvojí základné teórie a modely racionálneho rozhodovania, terminologické inventárium, orientuje sa v problematike a dokáže identifikovať základné problémy a stratégie úspešného a efektívneho rozhodovania v spoločenskom a právnom prostredí (z pozície sudcu, advokáta či legislatívca), prípadne ovláda mechanizmy rozhodovania pri neúplných informáciách, riziku a neistote, ako i mechanizmy optimalizujúce decíznej stratégie.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Vzhľadom na stanovený cieľ právnej kliniky si študent zlepší svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

 • Teória hier a problém rozhodovania (prečo sa dívať na právo cez prizmu th).
 • Terminologické vyjasnenie (hra, voľba, stratégia, riziko, neurčitosť).
 • Rozhodovanie s rizikom a neurčitosťou.
 • Hry v normálnom (strategickom) tvare.
 • Hry s opakovaním.
 • Kooperatívne hry.
 • Teória hier a ekonomické správanie.
 • Paradoxy a anomálie.
 • Th a teória sociálnej zmluvy – prečo existujú pravidlá.
 • Th a morálka – načo existujú pravidlá.
 • Rozhodovanie, sudcu, advokáta, legislatívca.
 • Evolučná th.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika racionálneho rozhodovania je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Supervízor právnej kliniky študentov hodnotí na základe aktívnej účasti na seminároch (25%), odovzdávania precisov (25%) a  záverečného testu (50%).

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:

 

 • DÉMUTH, A.: Teória hier a racionálneho rozhodovania. Krakow: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.

 • BINMORE, K.: Rational decision. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011.

 • DIXIT, A., SKEATH, S., REILEY, jr. D. H.: Games of Strategy. New York and London: W.W. Norton a Company 2009.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

e-mail: demuthovci@yahoo.com