CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Správne súdnictvo je späté s každodenným životom, keďže rieši otázky daní, sociálneho a zdravotného poistenia, správneho trestania a pod., ako aj otázky týkajúce sa ďalšej činnosti orgánov verejnej správy, s ktorými komunikuje každá fyzická a právnická osoba. 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Semináre ponúkajú výhodu hlbšej orientácie v správnom súdnictve, ktorého matéria je tiež predmetom štátnych skúšok zo správneho práva a občianskeho práva. 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Anita Filová

(asistentka sudcu NS SR so zaradením do správneho kolégia)