CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Študenti vykonávajú analýzu zadania, ktoré dostanú na domácu prípravu s aspoň týždňovým predstihom. Na spoločnom stretnutí prebieha diskusia o identifikovaných problémoch a navrhovaných riešeniach. Jednotlivé prípady, na ktorých tréning prebieha, sú novo konštruované spory zasadené do príslušnej antickej doby, ako aj autentické spory známe z historických právnych aj neprávnych prameňov. Okrem toho je pre študentov atraktívna experimentálna aplikácia rímskeho práva a procesu na niektoré spoločenské a právne problémy dneška. Vyžaduje sa pravidelná príprava – domáca analýza prípadu, prípadne štúdium špeciálnej literatúry.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na stanovené ciele právnej kliniky si študenti zlepšia svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

 • Jurisdikcia a impérium.
 • Civilné právo vs. prétorské právo.
 • Procesná spôsobilosť.
 • Štruktúra žalobnej formuly.
 • Žaloby na ochranu vecných práv.
 • Námietky a protinámietky.
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Rímskoprávna klinika je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia..

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Pri výbere študentov sa prihliadne na doterajší prospech a na motivačný list (max. 2000 znakov).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Rímskoprávna klinika bude hodnotená na základe aktivity a kvality postrehov na výučbe v priebehu semestra – 30 %, písomnej analýze prípadu – 40 % a ústnej obhajobe analýzy – 30 %.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Povinná literatúra:

 

 • REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo. 4. doplnené a prepracované vydanie. Iura Edition, Bratislava – Trnava 2010, 522 s.

 • BLAHO, P. - HARAMIA, I. - ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímskeho práva. MANZ a Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava 1997, 483 s.

 • HAUSMANINGER, H. - BLAHO, P.: Praktické prípady z rímskeho práva, 3. doplnené a prepracované vydanie, Bratislava - Viedeň 2008. 278 s.

 

Odporúčaná literatúra:

 

 • GAIUS: Učebnice práva večtyřech knihách. K vydání připravil, z latinského originálu přeložil a úvodní studii napsal Jaromír Kincl. Masarykova univerzita, Brno 1992, 274 s.

 • Justiniánske inštitúcie. Preložil, úvod a poznámky napísal, registre a bibliografiu zostavil Peter Blaho. Iura Edition, Trnava 2000, 439 s.

 • BARTOŠEK, M.: Encyklopedie římského práva. Academia, Praha 1994, 471 s.

 • BLAHO, P. - VAŇKOVÁ, J: Corpus iuris civilis. Digesta. Tomus I., Bratislava 2008, 528 s.

 • KINCL, J. - URFUS, V.: Římské právo. Panorama, Praha 1990, 469 s.

 • KINCL, J.: Dicta et regulae iuris aneb právnické moudrosloví latinské. Univerzita Karlova, Praha 1990, 293 s.

 • REBRO, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Iura Edition, Bratislava 1995,301 s.

 • SKŘEJPEK, M.: Ius et religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě. Vydavatelství 999, Pelhřimov 1999, 317 s.

 • VAŇKOVÁ, J.: Právnická latinčina. Iura Edition, Bratislava, 2005.

 • VAŇKOVÁ, J.: Rímske reálie pre právnikov, Iura Edition, Bratislava 2003, 222 s.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Katedra rímskeho a cirkevného práva

e-mail: matus.nemec@flaw.uniba.sk

 

Mgr. Peter Mach, PhD.

Katedra rímskeho a cirkevného práva

e-mail: peter.mach@truni.sk